Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

28.11.2018

Ogłoszenie

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Bielsku-Białej z wykorzystaniem instalacji OZE” – WND-RPSL.04.03.02-24-04A2/17-00

I. Informacja o upublicznieniu zapytania Ofertowego.
Zapytanie ofertowe 3/2018/ZDZ/Bielsko-Biała z dnia 15.11.2018:
1. Zamieszczono na stronie internetowej ZDZ Katowice.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
W wyniku zapytania swoje oferty złożyły:

 Lp.

Nazwa wykonawcy

Data złożenia oferty

Cena brutto (waga 100%)

Punkty

 1

OGBUD

Świętochłowice

21.11.2018r

35,600zł

100

 2

JUGRES

Świętochłowice

21.11.2018r

36,500zł

97,53

II. Zapytanie ofertowe dotyczyło:

a) Nadzoru inwestorskiego nad pracami termomodernizacyjnymi oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Bielsku Białej z wykorzystaniem instalacji OZE”

III. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Wykonawcą

Brak jest powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach a Firmami, które złożyły oferty.

IV. Informacja o kryterium oceny oferty
Kryterium oceny ofert:
- cena 100%

VII. W postępowaniu Komisja w składzie:
Przewodniczący – Dariusz Czyżewski
Członkowie - Barbara Aponiuk
                           - Łukaz Musioł

wybrała jako najkorzystniejszą ofertę firmę:

"OGBUD" Ryszard Ogiewa
ul. Krasickiegov7/42,
41-600 Świętchłowice