Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

6.03.2017

Ogłoszenie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

„Edukacja bliżej praktyki w Żarkach– przeprowadzenie prac budowlanych i zakup wyposażenia w celu stworzenia nowoczesnej pracowni do nauki zawodu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie” – WND-RPSL.12.02.02-24-046D/16

I. Informacja o upublicznieniu zapytania Ofertowego.
Zapytanie ofertowe 1/2017/ZDZ/ŻARKI z dnia 22.02.2017:
1. Zamieszczono na stronie internetowej ZDZ Katowice.
2. Zamieszczono w Bazie konkurencyjności
3. Zamieszczono w gablocie informacyjnej w Biurze Projektu w Katowicach

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
W wyniku zapytania swoje oferty złożyły:

II. Zapytanie ofertowe dotyczyło zakupu:

a) twardościomierza Brinella (1 szt.)
b) 87 szt. płytek wzorcowych (1 komplet)
c) uniwersalnego mikroskopu pomiarowego do pomiarów długości i kątów (1 szt.)
d) przyrządu kłowego do pomiaru bicia (1 szt.)
e) maszyny pomiarowej – współrzędnościowej CNC 3D z oprogramowaniem (1 szt.)
f) skanera światła białego z zakresem pomiarowym do 2m z możliwością skanowania ręcznego
i ze statywu oraz rozdzielczości 0,1 mm (1 komplet)

III. Informacja o spełnieniu warunku braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Wykonawcą

Brak jest powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach a Firmami, które złożyły oferty.

IV. Oferta firmy Smart Solutions Robert Kaczmarczyk nie spełniła wymogów formalnych w zakresie pkt 4
części III Zapytania Ofertowego

V. Zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu przeznaczona kwota na zakup urządzeń to 219840,00 zł,

VI. Informacja o kryterium oceny oferty
Kryterium oceny ofert:
- cena 80%
- czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 20%

VII. W postępowaniu Komisja w składzie:
Przewodniczący – Dariusz Czyżewski
Członkowie - Kazimierz Lamch
- Ryszard Nancka

wybrała jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

Mechatronik Artur Grochowski
ul. Wyspowa 2/73,
03-687 Warszawa