Pielęgniarka/Higienistka

27.10.2021

Praca

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zatrudni
PIELĘGNIARKĘ ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA lub HIGIENISTKĘ SZKOLNĄ
w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami Zespołów Szkół:
w Katowicach i w Tychach oraz w Branżowej Szkole I Stopnia w Ustroniu

 

Wymagania wobec osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami (zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami – Dz.U. 2019, poz. 1078):

   1.    na stanowisko pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania:

  •        tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub
  •        tytuł specjalisty lub ukończenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub
  •        tytuł specjalisty (lub w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego) w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego,
  •        posiadanie umowy zawartej z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo zatrudnienie/wykonywanie zawodu u świadczeniodawcy,         z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach;

    2.   na stanowisko higienistki szkolnej:

  •         wykształcenie średnie medyczne w zawodzie higienistki szkolnej
  •        co najmniej pięcioletni staż pracy w środowisku nauczania i wychowania
  •        posiadanie umowy zawartej z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo zatrudnienie/wykonywanie zawodu u świadczeniodawcy,        z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach.

 

Oferujemy:

-          elastyczne formy zatrudnienia,

-          pracę w profesjonalnym zespole,

-          możliwość rozwoju zawodowego.

 

Aplikacje (CV + list motywacyjny) prosimy przesłać w terminie do 31 października 2021r. na adres:

b.rolka@zdz.katowice.pl

lub

ZDZ Katowice

ul. Krasińskiego 2

40-952 Katowice

www.zdz.katowice.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Organizacyjno-Prawnym pod numerem tel. (32) 603 77 40.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach,
z siedzibą w Katowicach, przy ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, NIP 6340135558, stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017713, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (dalej Administrator).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zdz.katowice.pl

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu pracy) przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także
w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez rok.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.