Pielęgniarka/Higienistka

22.07.2021

Praca

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zatrudni lub podejmie współpracę z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami Zespołu Szkół w Katowicach.

Zakres obowiązków:

sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami Zespołu Szkół w Katowicach

Wymagania:

  •     wykształcenie wyższe lub średnie medyczne w zawodzie pielęgniarki
  •     aktualne prawo wykonywania zawodu

Oferujemy:

  •     indywidualnie dopasowana formę zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie)
  •     pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wysłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ lub na adres e-mail: b.rolka@zdz.katowice.pl                                      do dnia 31 sierpnia 2021r.

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

1. Administratorem Pani danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, NIP 6340135558, stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017713, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (dalej Administrator).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zdz.katowice.pl

3. Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu pracy) przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach będzie przetwarzał Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Odbiorcami Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

7. Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani dane będą wykorzystywane przez rok.

8. Posiada Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Ma Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią innych danych jest dobrowolne.