OFERTA PRACY - Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. S. Sosabowskiego w Bielsku-Białej

28.02.2018

Praca

OFERTA PRACY

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół im. Gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Cel stanowiska:

- organizacja i zarządzanie wybranymi procesami związanymi z działalnością Zespołu Szkół oraz szkół wchodzących w jego strukturę

- koordynacja pracy w Zespole Szkół w ramach wybranych zagadnień

- rozwój działalności edukacyjnej Zespołu Szkół

- realizacja zadań z zakresu pełnienia nadzoru pedagogicznego, w tym przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w oświacie

Wymagania:

- ukończenie studiów magisterskich, posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela

- 4-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela

- nieposzlakowana opinia

- niekaralność za umyślne przestępstwa oraz umyślne przestępstwa skarbowe potwierdzona informacją z Krajowego Rejestru Karnego

- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym

- znajomość prawa oświatowego

- samodzielność oraz zdolności organizacyjne

- doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji projektów unijnych

- operatywność

- dyspozycyjność

Oferujemy:

- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1 etat,

- pracę w profesjonalnym zespole

- możliwość rozwoju zawodowego

- uczestnictwo w projektach europejskich

 

Aplikacje (CV + list motywacyjny) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać w terminie do 15.03.2018 r.

ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice www.zdz.katowice.pl