Oferta pracy - Sppecjalista ds. Fianasowo-Księgowych

29.11.2019

Praca

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ogłasza ofertę pracy na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

-          bieżące księgowanie faktur i wyciągów bankowych w systemie FK (ERP Optima Comarch) dotyczących działalności Zakładu,

-          uzgadnianie salda środków pieniężnych figurujących w księgach rachunkowych z wyciągami bankowymi,

-          rozliczanie pobranych zaliczek oraz kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,

-          obsługa systemu WPŁATY,

-          sporządzanie JPK,

-          windykacja należności we współpracy z Radcą Prawnym Zakładu,

-          prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia w systemie OPTI-est, naliczanie miesięcznej amortyzacji składników majątkowych,

-          prowadzenie ewidencji gospodarki magazynowej,

-          składanie informacji do PFRON,

-          przygotowanie sprawozdań do GUS,

-          przygotowanie deklaracji na podatek od nieruchomości,

-          przygotowywanie zestawień i raportów wewnętrznych,

-          bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych.

Wymagania:

-          wykształcenie średnie lub wyższe,

-          minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze księgowej,

-          znajomość przepisów prawa bilansowego

-          znajomość pakietu Microsoft Office,

-          mile widziana znajomość programu ERP Optima Comarch oraz OPTI-est

-          sumienność, dokładność, zaangażowanie w powierzone obowiązki,

-          uczciwość i wytrwałość w działaniu,

-          umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Oferujemy:

-          zatrudnienie na umowę o pracę,

-          pracę w profesjonalnym zespole,

-          możliwość rozwoju zawodowego.

 

Aplikacje (CV + list motywacyjny) prosimy przesłać w terminie do 15 grudnia 2019r.
na adres

b.jedrzejas@zdz.katowice.pl lub

ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego
  w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, NIP 6340135558, stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017713, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (dalej Administrator).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdz.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu pracy) przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana
  w dowolnym czasie.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez rok.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.