OFERTA PRACY - NAUCZYCIEL BIOLOGII

27.07.2020

Praca

Zespół Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zatrudni nauczyciela biologii na 5 do 7 godzin dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021.

  • zatrudnienie na umowę o pracę
  • możliwość dostosowania harmonogramu zajęć
  • wynagrodzenie w zależności od doświadczenia i awansu zawodowego

Aplikacje prosimy przesyłać w terminie do 14 sierpnia 2020r. na adres e-mail: s-bielsko@zdz.katowice.pl

tel. kontaktowy 33 814 49 98 

lub na adres:

Zespół Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego

ul. Dworkowa 5,

43-300 Bielsko-Biała

 Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w ZDZ Katowice
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, NIP 6340135558, stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017713, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (dalej Administrator).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdz.katowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu pracy) przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez rok.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.