OFERTA PRACY - Dyrektor Zespołu Szkół w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

4.06.2018

Praca

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Zespołu Szkół w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Cel stanowiska:

- organizacja i zarządzanie procesami związanymi z działalnością Zespołu Szkół oraz szkół wchodzących w jego strukturę
- koordynacja pracy w Zespole Szkół
- rozwój działalności edukacyjnej Zespołu Szkół
- realizacja zadań z zakresu pełnienia nadzoru pedagogicznego, w tym przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w oświacie

Wymagania:

- ukończenie studiów magisterskich, posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela
- 4-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
- nieposzlakowana opinia
- niekaralność za umyślne przestępstwa oraz umyślne przestępstwa skarbowe potwierdzona informacją z Krajowego Rejestru Karnego
- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym
- znajomość prawa oświatowego
- samodzielność oraz zdolności organizacyjne
- doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji projektów unijnych
- operatywność
- dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole
- komunikatywność

Oferujemy:

- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1 etat,
- pracę w profesjonalnym zespole
- możliwość rozwoju zawodowego
- uczestnictwo w projektach europejskich

Aplikacje (CV + list motywacyjny) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać w terminie do 30.06.2018 r. na adres: info@zdz.katowice.pl

lub ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice www.zdz.katowice.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego
  w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, NIP 6340135558, stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017713, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
  w Katowicach (dalej Administrator).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdz.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji. W przypadku, gdy w klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych wyraził/a Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie również dla potrzeb przyszłych rekrutacji – do czasu odwołania zgody.
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w procesie rekrutacji.