OFERTA PRACY - Samodzielny Referent ds. Kadr

11.06.2018

Praca

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ogłasza ofertę pracy na stanowisko:

SAMODZIELNY REFERENT DS. KADR

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

- sporządzanie wszelkiej dokumentacji kadrowej w zakresie nawiązywania, trwania
  i rozwiązywania stosunku pracy,
- wystawianie zaświadczeń pracy na podstawie dokumentacji archiwalnej,
- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- bieżącą aktualizację danych pracowniczych w systemie kadrowym,
- przygotowywanie i wydawanie skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe
  i kontrolne oraz nadzór nad ważnością badań lekarskich,
- monitorowanie ważności szkoleń bhp,
- ewidencjonowanie czasu pracy oraz kontrola poprawności w tym zakresie,
- bieżącą obsługę kadrową pracowników,
- realizację świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- przygotowywanie zestawień i raportów wewnętrznych,
- bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych.

Wymagania:

- wykształcenie średnie lub wyższe,
- minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze kadrowej (warunek konieczny),
- znajomość przepisów Kodeksu pracy
- znajomość programu Płatnik,
- znajomość pakietu Microsoft Office,
- sumienność, dokładność, zaangażowanie w powierzone obowiązki,
- uczciwość i wytrwałość w działaniu,
- umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

Oferujemy:

- zatrudnienie na umowę o pracę,
- pracę w profesjonalnym zespole,
- możliwość rozwoju zawodowego

 

Aplikacje (CV + list motywacyjny) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych

[Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji]

prosimy przesłać w terminie do 29 czerwca 2018 r. na adres

 

b.rolka@zdz.katowice.pl lub

ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego
  w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, NIP 6340135558, stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017713, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
  w Katowicach (dalej Administrator).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdz.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji. W przypadku, gdy w klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych wyraził/a Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie również dla potrzeb przyszłych rekrutacji – do czasu odwołania zgody.
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w procesie rekrutacji.