Konkurs na stanowisko Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia w Ustroniu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

27.10.2021

Praca

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

 Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia w Ustroniu

 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

 

 Cel stanowiska:

 • organizacja i zarządzanie procesami związanymi z działalnością Szkoły
 • rozwój działalności edukacyjnej placówki
 • realizacja zadań z zakresu pełnienia nadzoru pedagogicznego, w tym przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w oświacie

 

 Wymagania:

-          ukończenie studiów magisterskich (posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela będzie dodatkowym atutem)

 • 4-letni staż pracy
 • nieposzlakowana opinia
 • niekaralność za umyślne przestępstwa oraz umyślne przestępstwa skarbowe potwierdzona informacją z Krajowego Rejestru Karnego
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym
 • znajomość prawa oświatowego
 • samodzielność oraz zdolności organizacyjne
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji projektów unijnych
 • operatywność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • pracę w profesjonalnym zespole
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • uczestnictwo w projektach europejskich i krajowych

 

Aplikacje (CV + list motywacyjny) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać w terminie do 31 grudnia 2021 r. na adres:

 info@zdz.katowice.pl

lub

ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

www.zdz.katowice.pl

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego
  w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, NIP 6340135558, stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017713, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (dalej Administrator).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdz.katowice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu pracy) przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana
  w dowolnym czasie.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez rok.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.