Kursy

Kursy

Nazwa kursu Cel
Zarządzanie własnym gospodarstwem domowym Nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu m.in.: gospodarowania budżetem domowym, organizacji czasu własnego, savoire vivre oraz prawidłowego użytkowania sprzętu domowego.
Zarządzanie zasobami ludzkimi Teoretyczne i praktyczne przekazanie wiedzy i umiejętności zgodnie z wymaganiami i standardami psychologii społecznej i osobowości.
Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych ( G3 ) Teoretyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania poszczególnych czynności eksploatacyjnych na urządzeniach i instalacjach gazowych w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych - gazowych.
Zasady i techniki obsługi urządzeń spawalniczych Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy m.in. z: charakterystyką urządzeń służących do spawania metodą 111, 141, 135 oraz cięcia plazmą; funkcjami urządzeń do spawania; sposobami zabezpieczania urządzeń przed przeciążeniem; odpowiednim doborem parametrów spawania; podstawowymi zasadami kompletacji i uruchamiania stanowiska do spawania.
Zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego w szkołach Zapoznanie dyrektorów, nauczycieli i pedagogów placówek oświatowych z zasadami i procedurami postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej.
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami praktycznej realizacji żywienia zbiorowego
w placówkach oświatowo-wychowawczych. Zdobycie wiedzy dotyczącej planowania i sposobów przygotowywania racjonalnych, zbilansowanych posiłków oraz oceny ułożonych jadłospisów zgodnie z wymogami SANEPIDU oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
Zawodoznawstwo Nabycie wiedzy teoretycznej dotyczącej różnorodnych zawodów oraz możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych
Zbrojarz Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót zbrojarskich, w tym dotyczących: technologii prac zbrojarskich, łączenia oraz montażu zbrojenia, materiałoznawstwa, rysunku zawodowego, zasad bhp w zawodzie zbrojarza.
Zdun z elementami budowy kominków Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót zduńskich, tj.: przemurowanie kanałów i palenisk; wykonywanie różnych rodzajów trzonów kuchennych i piecowych; wykonywanie pieców mieszkalnych; naprawy pieców i trzonów kuchennych; wykonywania kominków.
Zjawisko przemocy - aspekty prawne i psychologiczne Zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy, w tym przemocy domowej (m.in.: rodzaje, przyczyny przemocy) oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z tym problemem poprzez m.in. wykształcenie mechanizmów obronnych.