Kurs specjalistyczny - Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

Cel kursu

W części 1
Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów
leczniczych, wyrobów medycznych
i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.

W zcęści 2
Przygotowanie pielęgniarki, położnej, w ramach realizacji zleceń lekarskich, w procesie
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków
zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje
psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, niezbędne
do kontynuacji leczenia.

Sposób zakończenia kursu

egzamin