Kształcimy solidnie
i skutecznie

10.08.2017

O wysokiej jakości naszych kursów świadczy ich efektywność, mierzona tzw. „wskaźnikiem zdawalności” absolwentów na egzaminach zewnętrznych, pozwalających uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu.

Blisko 100% naszych klientów zdaje egzaminy i uzyskuje uprawnienia zawodowe z zakresu:

- obsługi maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (egzamin przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego)

- spawalnictwa ( egzaminy przed komisją działającą pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa lub przed komisją TÜV SÜD)

- stosowania i obrotu środkami ochrony roślin (egzamin przed komisją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

- energetyki i elektroenergetyki (egzamin przed Komisja Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki)

- przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR (egzamin przed komisja powołaną przez Marszałka województwa śląskiego

- świadectwa kwalifikacyjnego kierowców zawodowych (egzamin przed komisja powołana przez Wojewodę Śląskiego)

- obsługi urządzeń transportowych (egzamin przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego).

 

ok. 90% absolwentów naszych kursów uzyskuje uprawnienia zawodowe po egzaminach przed:

- komisją Urzędu Dozoru Technicznego – uprawnienia w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego (wózki jezdniowe, suwnice, urządzenia dźwignicowe itp.)

- jednostką oceniającą (upowaznioną przez UDT) w zakresie montażu i serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających substancje kontrolowane i fluorowane gazy cieplarnianie (F- Gazy).

- komisją Polskiego Towarzystwa Informatycznego – egzaminy z zakresu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

 

 

Zapraszamy