Archiwista zakładowy

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych zadań archiwisty zakładowego w różnych zakładach pracy, a w szczególności:
- przyjmowania akt z komórek organizacyjnych zakładu, ich przechowywania, ewidencjonowania, brakowania, udostępniania i zabezpieczania;
- przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego.

Sposób zakończenia kursu

Egzamin końcowy.