Aktywność na rynku pracy

Kursy

Nazwa kursu Cel
Aktywizacja społeczno - zawodowa Słuchacze nabędą m.in. umięjętności związane z likwidacją barier związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem zatrudnienia, radzeniem sobie w sytuacji utraty pracy. Nauczą się szukać ofert pracy, a także radzenia sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
Aktywny na rynku pracy Kurs ten jest organizowany dla osób bezrobotnych kierowanych przez rejonowe biura pracy lub inne instytucje. Kursanci zdobędą umiejętności z zakresu: pisania CV, podania, listu motywacyjnego i odpowiedzi na oferty pracodawców. Poznają również analizę ogłoszeń prasowych oraz zasady przygotowania się do rozmowy w sprawie pracy.
Autokreacja Kurs obejmuje znajomość lokalnego rynku pracy, umiejętność pisania CV, listu motywacyjnego, podania. W kursie przewidzane są również zajęcia z pracodawcą. Kursant pozna sposoby przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz oczekiwania pracodawcy wobec pracowników.
EURES jako instrument wspierania mobilności pracowników Nabycie przez słuchaczy wiedzy dotyczącej m.in.: zasad nabywania świadczeń rodzinnych w Unii Europejskiej, usług EURES w świetle rozporządzenia w sprawie standardów usług rynku pracy oraz rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy; a także zatrudnienia, pobytu oraz uprawnień cudzoziemców z UE i krajów trzecich w Polsce.
Praktyka zawodowa / Staż w miejscu pracy Uczestnictwo słuchaczy szkół ponadgimazjalnych w praktykach zawodowych odbywających się w Zakładach Pracy. Praktyki te mają na celu doskonalenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie poszczególnych zawodów.
Rekrutacja i selekcja pracowników Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą wiadomości z zakresu: czynników warunkujących skuteczność postępowania rekrutacyjnego, postępowania przy tworzeniu opisu stanowiska pracy, profilu potencjalnego kandydata na pracownika oraz sposobów prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Warsztaty psychologiczno - aktywizujące Nabycie przez słuchaczy umiejętności zmiany postaw życiowych oraz likwidacji barier mentalnych związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem zatrudnienia, poprzez:
- wzmocnienie poczucia własnej wartości;
- analizę sytuacji osobistej i czynników na nią wływających;
- określenie własnych możliwości, potrzeb i umiejętności;
- umiejętne wyrażanie swoich myśli i uczuć;
- radzenie sobie ze stresem
Zawodoznawstwo Nabycie wiedzy teoretycznej dotyczącej różnorodnych zawodów oraz możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych