Zawody medyczne w Szkołach Policealnych

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne.

 

Absolwent kształcący się w zawodzie opiekun medyczny będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) Rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
2) Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
3) Asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
4) Konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
5) Podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Andrychów Sucha Beskidzka Tychy

 

Technik masażysta

Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych . Technik masażysta to średni personel medyczny, wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną. Wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.

 

Absolwent kształcący się w zawodzie technik masażysta będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania masażu medycznego,
2) wykonywania masażu sportowego,
3) wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego,
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Andrychów Sucha Beskidzka Tychy

 

Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej to zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Absolwent kształcący się w zawodzie technik sterylizacji medycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
3) przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji,
4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Sucha Beskidzka Tychy

 

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społeznej to osoba, która stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii. Towarzyszy i udziela pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspokajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi, higieny osobistej. Organizuje podopiecznym czas wolny.

Absolwent kształcący się w zawodzie technik sterylizacji medycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
2) pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,
3) pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej,
4) aktywizować osoby chore i niesamodzielne do zwiększania samodzielności życiowej,
5) zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
6) zapewniać osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia,
7) wykonywać zabiegi higieniczne,
8) współdziałać z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
9) asystować pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
10) użytkować urządzenia, przybory oraz narzędzia do wykonywania zabiegów higienicznych,
11) konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
12) popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

Sucha Beskidzka

 

Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy to zawód, który prowadzi różnorakie formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych. Celem jego pracy jest przywrócenie sprawności ruchowych, czuciowych oraz psychicznych pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych.

 

Absolwent kształcący się w zawodzie technik sterylizacji medycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) ocenić sytuację zdrowotną oraz społeczną podopiecznego,
2) prowadzić treningi umiejętności społecznych, zajęcia z wykorzystaniem wszelakich technik z zakresu plastykoterapii, muzykoterapii, choreoterapii, biblioterapii,
3) opracowywać grupowe i indywidualne programy terapii dostosowanej do potrzeb, zainteresowań czy stanu zdrowia pacjenta,
4) poprowadzić zajęcia terapeutyczne w taki sposób, aby pomogły one pacjentom poprawić ich sprawność ruchową, siłę mięśni oraz kondycję psychofizyczną,
5) łączyć działania leczniczo-rehabilitacyjne z działaniami terapeutycznymi.

Ustroń Sucha Beskidzka

 

Sekretarka medyczna

Wykonywanie zawodu sekretarka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych.

 

Absolwent kształcący się w zawodzie sekretarka medyczna będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia sekretariatu szpitala, przychodni, firmy medycznej, gabinetu lekarskiego,
2) organizowania stanowiska pracy biurowej jednostki medycznej,
3) prowadzenia i gromadzenia dokumentacji medycznej - przygotowywania i organizowania narad, konferencji i zebra.

Ustroń