Usługi i rzemiosło

Kursy

Nazwa kursu Cel
Animator czasu wolnego Nabycie przez słuchaczy wiedzy m.in. z zakresu: podstaw prawnych opieki nad osobami małoletnimi; podstaw prawnych turystyki i prawa turystycznego; podstaw anatomii i fizjologii dzieci; komunikacji interpersonalnej; podstaw pedagogiki zabawy; metod nauczania w rekreacji ruchowej; form zabaw i rekreacji ruchowej oraz ich organizacji; a także zasad pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.
Artystyczne szycie firan Uczestnicy nabędą umiejętność rozpoznawania materiałów, z których szyje się firany, umiejętność zaprojektowania oraz artystycznego uszycia firan.
Bukieciarz / Florysta Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania kompozycji roślinnych o różnej tematyce (m.in. ślubnej, żałobnej, okolicznościowych dekoracji roślinnych).
Zaznajomienie się m.in. z fizjologią i anatomią roślin, asortymentem roślinnym oraz sposobem ich utrwalania.
Decoupage (Dekupaż) Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania różnych technik decoupage na różnorodnych powierzchniach.
Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podjąć pracę dezynfektora lub wykonujących już te czynności bez kursu. Warunki przyjęcia na kurs to: ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia, minimum 8 klas szkoły podstawowej. Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z zagadnieniami będącymi treścią pracy dezynfektora. Opanują techniki związane z przygotowaniem preparatów i roztworów do dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji oraz obsługę i konserwację aparatury i sprzętu.
Fryzjer 1)Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych fryzjera (kurs przyuczający do zawodu w zależności od potrzeb słuchaczy trwa 290 -340 godz.);
2) Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników, posiadających wymagany staż pracy, do egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie fryzjer (kurs przygotowujacy do egzaminu w zależności od potrzeb słuchaczy trwa 145-340 godzin).


Instalator sieci kablowych Zapoznanie słuchaczy z podstawami montażu elementów tv w sieci telewizyjnej oraz nabycie przez nich umiejętności projektowania prostej sieci telewizyjnej.
Introligatorstwo Zapoznanie słuchaczy z technologią procesów introligatorskich, rysunkiem zawodowym, budową i obsługą maszyn introligatorskich. Nabycie przez słuchaczy umiejętności stosowania technik introligatorskich tj.: cięcie, klejenie, perforowanie i rowkowanie, szycie itp.
Kasjer walutowo-złotowy Kursanci zostaną zapoznani z rodzajami znaków pieniężnych, zgadnieniami prawnymi związanymi z pracą kasjera oraz zadaniami i odpowiedzialnością kasjera.

Wymagania stawiane kandydatom to: wykształcenie średnie, zdolność do czynności prawnych, niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
Konserwator w domu wczasowym Nabycie umiejętności wykonywania prac z zakresu napraw i konserwacji instalacji elektrycznych, wodociągowych, sanitarnych i kanalizacyjnych.