Kursy

Kursy

Nazwa kursu Cel
Zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego w szkołach Zapoznanie dyrektorów, nauczycieli i pedagogów placówek oświatowych z zasadami i procedurami postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej.
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami praktycznej realizacji żywienia zbiorowego
w placówkach oświatowo-wychowawczych. Zdobycie wiedzy dotyczącej planowania i sposobów przygotowywania racjonalnych, zbilansowanych posiłków oraz oceny ułożonych jadłospisów zgodnie z wymogami SANEPIDU oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
Zawodoznawstwo Nabycie wiedzy teoretycznej dotyczącej różnorodnych zawodów oraz możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych
Zbrojarz Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót zbrojarskich, w tym dotyczących: technologii prac zbrojarskich, łączenia oraz montażu zbrojenia, materiałoznawstwa, rysunku zawodowego, zasad bhp w zawodzie zbrojarza.
Zdun z elementami budowy kominków Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót zduńskich, tj.: przemurowanie kanałów i palenisk; wykonywanie różnych rodzajów trzonów kuchennych i piecowych; wykonywanie pieców mieszkalnych; naprawy pieców i trzonów kuchennych; wykonywania kominków.
Zjawisko przemocy - aspekty prawne i psychologiczne Zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy, w tym przemocy domowej (m.in.: rodzaje, przyczyny przemocy) oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z tym problemem poprzez m.in. wykształcenie mechanizmów obronnych.
Zmiany w finansowaniu zadań oświatowych Uczestnicy kursu nabędą wiedzę z zakresu zmian w finansowaniu zadań oświatowych, dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej, dotowania z budżetów samorządów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych oraz finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy - szkolenie dla nauczycieli i rad pedagogicznych Uczestnicy kursu nabędą wiedzę z zmian wprowadzonych w prawie oświatowym i prawie pracy, w tym w zakresie zmian dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, czasu pracy nauczycieli, urlopów, uprawnień oraz zmian dotyczących zatrudnienia.

Cena dla grupy poniżej 20 osób: 2000 zł
Cena dla grupy powyżej 20 osób: 2750 zł
Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy - szkolenie dla dyrektorów szkół Uczestnicy kursu nabędą wiedzę z zakresu zmian wprowadzonych w prawie oświatowym i prawie pracy, w tym awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, urlopów, zmian dotyczących zatrudnienia nauczycieli oraz najistotniejszych kwestii związanych z prowadzeniem szkoły.
Zmiany w przepisach prawa zamówień publicznych w 2016r. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat zmian w prawie zamówień publicznych wynikających z jej nowelizacji w 2016 r.