Kursy

Kursy

Nazwa kursu Cel
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami praktycznej realizacji żywienia zbiorowego
w placówkach oświatowo-wychowawczych. Zdobycie wiedzy dotyczącej planowania i sposobów przygotowywania racjonalnych, zbilansowanych posiłków oraz oceny ułożonych jadłospisów zgodnie z wymogami SANEPIDU oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
Zawodoznawstwo Nabycie wiedzy teoretycznej dotyczącej różnorodnych zawodów oraz możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych
Zbrojarz Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót zbrojarskich, w tym dotyczących: technologii prac zbrojarskich, łączenia oraz montażu zbrojenia, materiałoznawstwa, rysunku zawodowego, zasad bhp w zawodzie zbrojarza.
Zdun z elementami budowy kominków Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót zduńskich, tj.: przemurowanie kanałów i palenisk; wykonywanie różnych rodzajów trzonów kuchennych i piecowych; wykonywanie pieców mieszkalnych; naprawy pieców i trzonów kuchennych; wykonywania kominków.
Zjawisko przemocy - aspekty prawne i psychologiczne Zwiększenie świadomości na temat zjawiska przemocy, w tym przemocy domowej (m.in.: rodzaje, przyczyny przemocy) oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z tym problemem poprzez m.in. wykształcenie mechanizmów obronnych.
Zmiany w przepisach prawa zamówień publicznych w 2016r. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat zmian w prawie zamówień publicznych wynikających z jej nowelizacji w 2016 r.
Zmiany w umowach zlecenia i umowach o dzieło Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat umów cywilnoprawnych oraz zmian które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Dz. U z 2014 r. poz.1831 wprowadza zasadę odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od umów cywilnoprawnych.

Ślusarz Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych prac ślusarskich.
Kursanci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: organizacji stanowiska pracy; technologii; rysunku zawodowego; materiałoznawstwa, bhp.
Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w zawodzie "Opiekun medyczny"