Kursy

Kursy

Nazwa kursu Cel
Zagadnienia z zakresu ochrony środowiska Celem kursu jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniom.
Zarządzanie firmą Zapoznanie z: podstawami organizacyjno-prawnymi prowadzenia własnej działalności; źródłami finansowania; zasadami skutecznej reklamy. Nabycie umiejętności opracowania biznes planu oraz wykorzystywania Internetu w prowadzeniu własnej działalności.
Zarządzanie kryzysowe Nabycie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie predyspozycji jego uczestników do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków,
a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych lub przeznaczonych do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego
• Cel poznawczy – zapoznanie słuchaczy ze złożonością zachowań ludzi w sytuacjach kryzysowych
• Cel kształcący  przede wszystkim ukształtowanie w uczestnikach odpowiednich postaw i zachowań w sytuacjach kryzysowych
• Cel wychowawczy  przekazanie słuchaczom szczegółowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania kryzysem
Zarządzanie sprzedażą Kompleksowa prezentacja narzędzi zarządzania sprzedażą, zrozumienie istoty zarządzania sprzedażą oraz całego procesu sprzedaży. Słuchacze nabędą umiejętność przygotowania optymalnych planów sprzedaży, analizowania efektywności sprzedawców, dostosowania różnych narzędzi oddziaływania na sprzedwców.
Zarządzanie stresem Przekazanie uczestnikom jak radzić sobie ze stresem, zrozumieć jego przyczyny, jak kontrolować własne emocje zarówno w sytuacjach zawodowych jak i w życiu codziennym.
Zarządzanie wizerunkiem firmy Celem kursu jest pozyskanie przez jego uczestników wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do sprawnego i umiejętnego zarządzania wizerunkiem firmy, skutecznego wykorzystywania narzędzi PR oraz budowania wizerunku firmy.
Zarządzanie własnym gospodarstwem domowym Nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu m.in.: gospodarowania budżetem domowym, organizacji czasu własnego, savoire vivre oraz prawidłowego użytkowania sprzętu domowego.
Zarządzanie zasobami ludzkimi Teoretyczne i praktyczne przekazanie wiedzy i umiejętności zgodnie z wymaganiami i standardami psychologii społecznej i osobowości.
Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych ( G3 ) Teoretyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania poszczególnych czynności eksploatacyjnych na urządzeniach i instalacjach gazowych w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych - gazowych.
Zasady i techniki obsługi urządzeń spawalniczych Szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy m.in. z: charakterystyką urządzeń służących do spawania metodą 111, 141, 135 oraz cięcia plazmą; funkcjami urządzeń do spawania; sposobami zabezpieczania urządzeń przed przeciążeniem; odpowiednim doborem parametrów spawania; podstawowymi zasadami kompletacji i uruchamiania stanowiska do spawania.