Języki

Kursy

Nazwa kursu Cel
Język angielski Celem kursu jest opanowanie przez uczestników umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym. Warunkiem stawianym kandydatom jest dobre opanowanie języka angielskiego, potwierdzone rozmową kwalifikacyjną. Podczas zajęć odbędą się m.in.: interpretacje omawianego tekstu, opisy fotografii w
j. angielskim, inscenizacje, quizy.
Język angielski dla osób w wieku 50 + Celem kursu jest opanowanie przez uczestników umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie podstawowym.

UWAGA:
L. godzin dostosowana jest do potrzeb słuchaczy.
Język czeski Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy za granicą. Podczas szkolenia omawiane będą zagadnienia związane m. in. z: tworzeniem podstaw wymowy, słownictwem, gramatyką i pisownią z wykorzystaniem potocznych zwrotów i najprostszych struktur języka czeskiego, poszukiwaniem pracy za granicą (przygotowaniem CV i listu motywacyjnego, nawiązywaniem kontaktów, rozmową dotyczącą warunków zatrudnienia i podpisania umowy o pracę). Słuchacze nabędą również wiedzę i umiejętności dotyczące np. rozmowy z klientem, kolegą, przełożonym oraz podstawowych elementów negocjacji biznesowych.

Język francuski Opanowanie przez uczestników umiejętności posługiwania się językiem francuskim na poziomie podstawowym zapewniającym komunikację językową w sytuacjach życia codziennego.
Język hiszpański Opanowanie przez słuchaczy umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim na poziomie podstawowym zapewniającym komunikację językową w sytuacja życia codziennego.
Język migowy Zapoznanie słuchaczy z ogólną problematyką głuchoty, w tym: sposobami pozrozumiewania się, zatrudniania oraz edukacji i młodzieży; polskim alfabetem palcowym; znakami liczebników głównych i szczegółowych. Poznanie przez słuchaczy ok. 300 haseł - znaków ideograficznych, przy pomocy których będą potrafili: porozumiewać się z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi; pomogać w załatwianiu prostych spraw nie wymagających wszechstronnego migania; inaczej sformułować wypowiedź, gdy zauważą, że nie zostali zrozumiani przez osobę głuchą; poradzić sobie, gdy nie zrozumieją migania osoby głuchej.
Język niemiecki Znajomość gramatyki;prowadzenie konwersacji w języku niemieckim na nastepujace tematy: przedstawianie siebie i innych, stawianie pytań i odpowiadanie na zadawane pytania.
Język niemiecki dla osób w wieku 50 + Celem kursu jest opanowanie przez uczestników umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie podstawowym.

UWAGA:
L. godzin dostosowana jest do potrzeb słuchaczy.
Język rosyjski - Osiągnięcie poziomu opanowania języka zapewniającego elementarną komunikację językową w sytuacjach życia codziennego.

- Opanowanie podstawowych nawyków językowych na poziomie umożliwiającym uczestnictwo w komunikacji obcojęzycznej.

- Konsekwentne, jednoczesne kształtowanie czterech sprawności językowych.

- Zaznajamianie ze specyfiką innego obszaru językowego , kulturowego.

- Przyswojenie słownictwa i struktur językowych, które pozwalają tworzyć poprawne gramatycznie zdania i umożliwiają komunikację na zakładanym w programie poziomie.


Język włoski Znaj. czasów, słówek, przyimków prostych i złożonych, fonetyka, budowa zdania, akcenty i ćwiczenia wymowy.