Ekonomia, finanse, administracja

Kursy

Nazwa kursu Cel
ABC własnego biznesu Nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu: zagadnień prawnych dotyczących prowadzenia własnej działalności; prowadzenia dokumentacji księgowej; prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; podatku VAT; prawa pracy; oraz źródeł finansowania własnej działalności gospodarczej.
Dokumentacja systemu jakości Znajmość narzędzi i technik doskonalenia jakości, dokumentowania systemu jakości. Umiejętnośc definiowania procesów.
Efektywne kierowanie zespołem Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do zwiększenia efektywności kierowania własnym zespołem, zwiększenia ich samodzielności i odpowiedzialności, dzięki czemu będą potrafili m.in. wygospodarować czas na rozwój zarówno firmy, jak i własny. Celem instrumentalnym jest zapoznanie uczestników z metodami kierowania ludźmi (przydzielania zadań, motywowania, informacji zwrotnej i rozwoju) w oparciu o zindywidualizowaną diagnozę pracowników (Model Hershey’a i Blancharda) i dopasowywanie zadań i ról do poszczególnych pracowników.

Efektywne systemy wynagrodzeń i elastyczne formy zatrudnienia i czasu pracy Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w niezbędne informacje dotyczące efektywnych systemów wynagrodzeń i elastycznych form zatrudnienia.
Finansowe instrumenty wsparcia działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw Nabycie przez słuchaczy umiejętności z zakresu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju działalności firm sekora MŚP, wypełniania typowych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o dofinansowanie lub kredyt.
Kodeks Postępowania Administracyjnego Przygotowanie do stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w praktyce administracyjnej.
Kontrola wewnętrzna obiegu i archiwizowanie dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów Szkolenie ma na celu nabycie lub też poszerzenie przez słuchaczy swojej wiedzy i umiejętności dot. m.in. zasad stosowania aktów prawnych dotyczących tworzenia i ochrony dokumentacji związanej z realizacją projektów unijnych; najważniejszych zasad tworzenia księgowej dokumentacji projektowej; zasad wewnętrznego obiegu dokumentów księgowych w instytucjach zaangażowanych w realizację projektów unijnych; podstawowych czynności związanych z obiegiem dokumentacji księgowej w ramach projektu; tworzeniem własnej instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dowodów księgowych w obrębie projektu unijnego; archiwizacji dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem nakładania się na siebie zasad ogólnych oraz
projektowych; kategorii archiwalnych poszczególnych rodzajów projektowej dokumentacji księgowej, zasad i narzędzi kontroli finansowej.
Kontrola zarządcza - wyjaśnienie istoty kontroli zarządczej oraz roli jaką pełni w instytucjach sektora publicznego;
- praktyczne przygotowanie słuchaczy do wypełniania obowiązków związanych z funkcjonowaniem adekwatnej i efektywnej kontroli zarządczej w sektorze publicznym;
- nabycie umiejętności określania celów i zadań, określania mierników i wskaźników oraz korelowania wyników z monitorowania systemu kontroli zarządczej z decyzjami zarządczymi w systemie kontroli zarządczej;
- nabycie umiejętności identyfikacji i analizy ryzyka do celów i zadań oraz nabycie umiejętności hierarchizacji ryzyk i określania poziomu akceptowalności dla ryzyk.

Księgowość wspomagana komputerem Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo - księgowych poprzez:
- przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych;
- zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego;
- opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Marketing Poznanie teorii marketingu w kontekście prowadzenia własnej firmy.