jesteś tutaj: strona główna > kierunki kształcenia > budownictwo

Kierunki kształcenia

drukuj | A A A

Budownictwo

Na potrzeby intensywnie rozwijającego się sektora budowlanego oferujemy kursy budowlane skierowane zarówno dla pracowników wykonawczych, jak i dla kadr inżynieryjno technicznych.

Kursy budowlane dla pracowników wykonawczych, obejmujące szerokie spektrum specjalności, realizowane są w oparciu o programy zawierające w przeważającej mierze zajęcia praktyczne, celem solidnego przygotowania przyszłych fachowców.

Dla kadr inżynieryjno-technicznych proponujemy kursy budowlane, których celem jest zarówno doskonalenie w zawodzie, jak i uzyskanie stosownych uprawnień zawodowych.

* Liczba godzin - planowany czas trwania danego kursu w godzinach.
** Ilość kursów planowanych do realizacji w ośrodkach ZDZ.

Nazwa kursu Cel Liczba
godzin*
Ilość
planowanych kursów **
Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Celem kursu jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową. Warunkiem przyjęcia na kurs jest: 1) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; 2) ukończenie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej: a)studiów magisterskich albo b)studiów inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych; 3) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe; Po ukończeniu kursu absolwenci przystępują do egzaminu przed Ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. 52 7
Monter ścianek działowych i sufitów podwieszanych Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy umiejętności m.in. z zakresu: rozpoznawania materiałów z jakich wykonuje się lekkie ścianki działowe i sufity podwieszane; znajomości rodzajów i typów sufitów podwieszanych i lekkich ścian działowych; zasad montażu sufitów podwieszanych i ścian działowych; zasad robót wykończeniowych; wymogów techniczno - użytkowych jakie muszą spełniać; wymogów technicznych stawianych przy odbiorze robót; doboru odpowiednich środków do impregnowania drewna; czytania rysunków technicznych przedstawiających sufity podwieszane i lekkie ścianki działowe. 167 2
Wykonywanie ociepleń ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą Szkolenie ma celu zaznajomienie słuchaczy z informacjami dotyczącymi m.in.: materiałoznawstwa; organizacji stanowiska pracy; przygotowania podłoża do ocieplenia; technologii wykonywania ocieplenia; tynków cienkowarstwowych; napraw ocieplenia; oceny jakości robót ociepleniowych. 52 3
Cieśla Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót ciesielskich. Słuchaczom zostanie przekazana wiedza dotycząca m.in.: zasad bhp w zawodach budowlanych; technologii prac ciesielskich; materiałoznawstwa; rysunku zawodowego; sposobów deskowania połaci dachowych, wykonywania podsufitki z płyt pilśniowych, wiórowych, cementowych i gipsowych, powlekania deskowań środkami chemicznymi, okuwania bram, furtek i innych elementów ciesielskich. 310 0
Stolarz budowlany Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania i montażu stolarki budowlanej. 217 1
Montaż stolarki otworowej - okna i drzwi Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiadomości teoretycznych z zakresu materiałoznawstwa, maszynoznawstwa, technologii robót oraz praktycznych umiejętności montażu stolarki okiennej oraz drzwiowej, a także demontażu starej stolarki okiennej i drzwiowej. 180 0
Betoniarz Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania podstawowych zadań zawodowych betoniarza, w tym: posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie robót betoniarskich; wykorzystywania w pracach betoniarskich maszyn, urządzeń i narzędzi; oceniania przydatności materiałów pod kątem ich wykorzystania w robotach betoniarskich; wykonywania prac betoniarskich na poziomie przyuczenia do zawodu; zachowania w pracy zasad bhp. 103 0
Brukarz Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z: podstawami zasadniczych technologii robót brukarskich oraz z ogólnymi warunkami technicznymi ich wykonywania, zasadami przygotowania do pracy narzędzi i podstawowego sprzętu oraz ich obsługi i konserwacji, zasadami organizacji pracy na stanowisku roboczym, a także ogólnymi wymaganiami bhp. 122 11
Monter nawierzchni drogowych Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu technologii robót drogowych; wykopów pod nawierzchnią; opracowania kosztorysu usługi; rysunku technicznego z dokumentacją; podstawowych przepisy prawa pracy. 80 0
Blacharz / dekarz - specjalność do wyboru Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi budynku, przygotowania elementów dekarsko blacharskich, krycia dachów, obróbek blacharskich, wykonywania napraw elementów blaszanych, właściwości oraz rodzajów materiałów stosowanych do robót dekarskich oraz blacharskich a także zasad organizacji pracy i przepisów bhp. 200 0
Murarz / Tynkarz / Malarz / Tapeciarz / Płytkarz / Posadzkarz - specjalność do wyboru Liczba godzin oraz cena szkolenia uzalezniona jest od ilości wybranych specjalności (cena planowana kalkulowana jest dla grupy min. 15 osobowej). Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej m.in.: dokumentacji budowlanej; przeznaczenia oraz sposobów konserwacji i eksploatacji podstawowego sprzętu i narzędzi do robót budowlanych, posługiwania się podstawowymi aparatami i narzędziami mechanicznymi do robót budowlanych zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi i przepisami bhp oraz wykonywania prostych zabiegów konserwatorskich; zasad magazynowania i charakterystyki materiałów budowlanych; podstawowych zasad dobrej organizacji pracy oraz rozliczania jej efektów; zakresu prac wykonywanych na podłożach z różnych materiałów. 272 8
Technolog robót wykończeniowych Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych. Podczas uczestnictwa w kursie słuchacze nabędą więdzę i umiejętności m.in. z zakresu: prac budowlanych z zastosowaniem płyt kartonowo-gipsowych; stosowania tynków szlachetnych; montażu sufitów podwieszanych; kładzenia posadzek z płyt ceramicznych i granitowo-marmurowych; wykończeniowych prac podłogowych; malowania i prac dekoracyjnych; przepisów bhp; technologii robót przy budowie lekkich przegród i ścian działowych; układania posadzek. 270 13
Zbrojarz Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót zbrojarskich. Podczas szkolenia słuchacze nabędą wiadomości z zakresu technologii prac zbrojarskich, łączenia oraz montażu zbrojenia, materiałoznawstwa, rysunku zawodowego, zasad bhp w zawodach budowlanych. 120 3
Kosztorysowanie robót budowlanych Celem kursu jest wyposażenie jego uczestników w zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzania kosztorysów budowlanych - również ze wspomaganiem komputerowym. Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy rekrutujących się ze wszystkch podmiotów gospodarczych występujących w procesie inwestycyjnym, którzy bezpośrednio będą zajmować się sporządzaniem i sprawdzaniem dokumentacji kosztorysowej w tym procesie. Uczestnicy kursu powinni posiadać conajmniej średnie wykształcenie zawodowo-techniczne (technikum budowlane) oraz umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym. Uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami zlecania robót budowlanych, normami kosztorysowymi i kalkulacją kosztorysową, umowami na wykonanie robót budowlanych. 75 15
Cieśla-Zbrojarz Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do pracy w budownictwie na stanowiskach związanych z wykonywaniem prac zbrojarskich i ciesielskich. Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu: zagadnień BHP na placu budowy, technologii prac ciesielskich i zbrojarskich, materiałoznawstwa, rysunku zawodowego. 320 0
Operator koparko - ładowarek w zakresie III klasy uprawnień Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Szkolenie obejmuje 176 godzin zajęć, w tym 60 godzin zajęć praktycznych. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - po jego pozytywnym zdaniu absolwenci otrzymują uprawnienia do obsługi koparko - ładowarek wszystkich typów. Warunki przyjęcia na kurs: ukończone 18 lat; wykształcenie co najmniej podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparko - ładowarki; udokumentowanie miesięcznego stażu pracy przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej koparko - ładowarki - w przypadku braku takiego stażu uczestnik kursu musi odbyć dodatkowe zajęcia praktyczne w wymiarze co najmniej 26 godzin. 176 5
Odlewnik - rdzeniarz Nabycie teoretycznych wiadomości z zakresu materiałoznawstwa, rysunku zwodowego, maszynoznawstwa i technologii oraz praktycznych umiejętności obsługi i konserwacji maszyn odlewniczych i rdzeniarskich. 310 0
Zdun Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót zduńskich, tj.: przemurowanie kanałów i palenisk; wykonywanie różnych rodzajów trzonów kuchennych i piecowych; stawianie kominów z otwartym paleniskiem; budowanie i przestawianie kanałowego pieca kaflowego itp. 306 1
Dekarz - Cieśla Nabycie przez słuchaczy umiejętności związanych z kryciem dachów różnymi materiałami; zapoznanie z przepisami bhp, dokumentacją budowlaną, rodzajami materiałów i półfabrykatów drzewnych. 150 1
Monter instalacji wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz instalacji z rur miedzianych (specjalność do wyboru) Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do pracy w zawodzie montera wewnętrznych instalacji budowlanych. Słuchacze nabędą wiedzę dotyczącą m.in.: rodzajów materiałów, urządzeń i maszyn budowlanych; organizacji robót; instalacji centalnego ogrzewania; instalacji gazowej; instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej; techniki obróbki i łączenia rur oraz ogólnych informacji o miedzi. 290 2
Monter rurociągów z tworzyw sztucznych Celem szkolenia jest poznanie przez słuchaczy zasad działania, metody i doboru parametrów oraz oceny prawidłowego przebiegu procesu zgrzewania. Ocena wizualna jakości wykonywanych zgrzein. Zrozumienie w szczegółach podstaw zgrzewania oraz budowy, zasad działania i obsługi maszyn zgrzewających. Uzyskanie wiadomości z zakresu przestrzegania przepisów bhp i ppoż. przy obsłudze urządzeń zgrzewających. 32 3
Obsługa piaskarek Przekazanie słuchaczom zasobu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu pracy przy obsłudze urządzeń do piaskowania z uwzględnieniem przepisów oraz zagadnień BHP, a także ochrony przeciwpożarowej. 24 0
Montaż instalacji: klimatyzacyjnych / wentylacyjnych / solarnych / fotowoltaicznych - specjalność do wyboru Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami niezbędnymi do prawidłowego wykonania instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, solarnych lub fotowoltaicznych. Liczba godzin kursu uzależniona jest od wybranych specjalności. 98 1
Montaż rusztowań budowlano - montażowych metalowych Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano - montażowych metalowych, poprzez zapoznanie z zagadnieniami związanymi m.in. z: bezpieczeństwem i higieną pracy podczas montażu i demontażu rusztowań, a także pracy na rusztowaniach; korzystaniem z dokumentacji dot. rusztowań; rodzajami rusztowań oraz ich budową; organizacją placu budowy oraz metodami montażu rusztowań. Warunkiem przyjęcia na kurs jest: ukończone 18 lat; wykształcenie minimum podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód montażysty rusztowań budowlano - montażowych metalowych. 80 2
Operator narzędzi udarowych ręcznych Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej pracy w zawodzie operatora narzędzi udarowych ręcznych stosowanych do rozkruszania, poprzez zapoznanie z zagadnieniami z zakresu m.in.: eksploatacji maszyn roboczych, materiałów eksploatacyjnych,; dokumentacji techniczno - ruchowych, instrukcji użytkowania i obsługi narzędzi udarowych ręcznych; bezpieczeństwem i higieną pracy podczas obsługi tychże narzędzi; budowy, zastosowania oraz techniki pracy tymi narzędziami. Warunkiem przyjęcia na kurs jest: ukończone 18 lat; wykształcenie co najmniej podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora narzędzi udarowych ręcznych. 44 3
Operator agregatów tynkarskich w zakresie III klasy uprawnień Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej obsługi agregatów tynkarskich, poprzez przekazanie zasobu wiedzy z zakresu m.in.: budowy agregatów tynkarskich; użytkowania eksploatacyjnego agregatów; prawidłowego korzystania z Dokumentacji techniczno - ruchowych, instrukcji użytkowania i obsługi; bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi agregatów tynkarskich; technologią robót. Warunkiem przyjęcia na kurs jest: ukończone 18 lat; wykształcenie conajmniej podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności; udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno - eksploatacyjnej maszyn okreslonej specjalności (w przypadku braku takiego stażu - słuchacz musi w ramach kursu odbyć zajęcia praktyczne). 52 3
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień, poprzez przekazanie zasobu wiedzy z zakresu m.in.: użytkowania eksploatacyjnego; prawidłowego korzystania z dokumentacji techniczno - ruchowych, instrukcji użytkowania i obsługi; bezpieczeństwa i higieny pracy; podstaw elektrotechniki; budowy zagęszczarek i ubijaków; technologii robót. Warunkiem przyjęcia na kurs jest: ukończone 18 lat; wykształcenie minimum podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzajace, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności. 44 3
Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej obsługi przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień, poprzez przekazanie zasobu wiedzy z zakresu m.in.: użytkowania eksploatacyjnego; prawidłowego korzystania z dokumentacji techniczno - ruchowych, instrukcji użytkowania i obsługi; bezpieczeństwa i higieny pracy; podstaw elektrotechniki; budowy przecinarek do nawierzchni dróg; technologii robót. Warunkiem przyjęcia na kurs jest: ukończone 18 lat; wykształcenie minimum podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzajace, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności. 44 3
Operator betoniarek w zakresie III klasy uprawnień Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do bezpiecznej obsługi betoniarek w zakresie III klasy uprawnień, poprzez przekazanie zasobu wiedzy z zakresu m.in.: bezpieczeństwa i higieny pracy; zagadnień zwiazanych z użytkowaniem eksploatacyjnym betoniarek; podstawami elektrotechniki; budową betoniarek; a także technologią robót. Warunkiem przyjęcia na kurs jest: ukończone 18 lat; wykształcenie minimum podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzajace, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności. 38 3
Operator koparek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Szkolenie obejmuje 176 godzin zajęć, w tym 60 godzin zajęć praktycznych. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - po jego pozytywnym zdaniu absolwenci otrzymują uprawnienia operatora III klasy w określonej specjalności. Warunki przyjęcia na kurs: ukończone 18 lat; wykształcenie co najmniej podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności; udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności - w przypadku braku takiego stażu uczestnik kursu musi odbyć dodatkowe zajęcia praktyczne w wymiarze co najmniej 26 godzin. 176 4
Operator ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień. Szkolenie obejmuje 176 godzin zajęć, w tym 60 godzin zajęć praktycznych. Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - po jego pozytywnym zdaniu absolwenci otrzymują uprawnienia operatora III klasy w określonej specjalności. Warunki przyjęcia na kurs: ukończone 18 lat; wykształcenie co najmniej podstawowe; aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności; udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności - w przypadku braku takiego stażu uczestnik kursu musi odbyć dodatkowe zajęcia praktyczne w wymiarze co najmniej 26 godzin. 176 4
Obsługa osadzaka HILTI Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu budowy, obsługi, zastosowania oraz konserwacji osadzaka typu HILTI, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanego z obsługą tego urządzenia. 15 0
Budowa domu energooszczędnego Nabycie nowych, bądź też podwyższenie lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych w zakresie budownictwa energooszczędnego. 50 0

© 2011 ZDZ Katowice. Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon.pl